ก.พ

สมัครสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam วันแรก 10 ม.ค.

วันนี้ (10 มกราคม 2567) สำนักงาน ก.พ. (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)

เปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวม 161,440 สนามสอบ
เริ่มวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าสนามสอบจะหมด) จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2024 (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำหรับเงื่อนไขการสมัครสอบ

  • ผู้เข้าสอบอิเล็กทรอนิกส์สามารถเลือกสอบได้เพียงชุดเดียวจากศูนย์สอบแห่งเดียว
  • การสมัครสอบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่จำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ Part A ในรูปแบบอื่นของปี 2024
  • จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 ถึง 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบได้จองที่นั่งครบทั้ง 5 รอบแล้ว ก็จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 6 ถึง 10 ของศูนย์นั้นโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบจองครบทั้ง 5 รอบแล้ว ก็จะเปิดสอบรอบ 11 ถึง 15 ขึ้น
ก.พ

สอบ ก.พ. คืออะไร

การสอบ ก.พ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในการให้บริการสาธารณะ โดยมีภารกิจสำคัญในการจัดสอบเพื่อคัดเลือกผู้รับผิดชอบหน่วยงานชั้นนำของรัฐ ก่อนที่คุณจะสามารถเข้ารับราชการได้ คุณต้องผ่านการทดสอบ Part A, B และ C ก่อน

หลายคนอยากรู้ว่าข้อสอบ Part A, B และ C แตกต่างกันอย่างไร

ข้อมูลจาก gurupoliceacademy อธิบายว่า

ภาค ก.

เป็นการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปที่ทดสอบทุกปี ถือเป็นก้าวแรกที่เราต้องสอบผ่านเพื่อก้าวไปสู่ขั้นต่อไป ภาค A แบ่งออกเป็น 3 วิชา :

– หัวข้อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่มีเนื้อหาครอบคลุม การคิดวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ การคิดเชิงวิเคราะห์เชิงนามธรรม และการคิดเชิงวิเคราะห์เชิงปริมาณ

– วิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่ใช้วัดทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ในระดับพื้นฐาน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

– ความรู้และคุณลักษณะของการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการเป็นข้าราชการที่ดี

ข้อสอบ ก.พ. รูปแบบ E-exam เป็นข้อสอบสำหรับประชาชนทั่วไป แต่ข้อสอบจะสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครในรอบที่แตกต่างจากดินสอและกระดาษ การสอบจะจัดขึ้นเฉพาะระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเท่านั้น แตกต่างจากข้อสอบกระดาษและดินสอที่เป็นข้อสอบปกติพร้อมกระดาษคำตอบ

ภาค ข.

กล่าวคือก่อนที่จะสมัครได้ ผู้สมัครจะต้องนำใบรับรองการสำเร็จหลักสูตร Part A มาก่อน การสอบ Part B เป็นการสอบที่เน้นการใช้ความรู้และความสามารถเฉพาะงาน ผู้ดำเนินการสอบในส่วนนี้จะเป็นหน่วยงานราชการต่างๆที่รับใบสมัคร

ภาค ค.

สำหรับ Part C ผู้ที่สามารถสอบได้ จะต้องผ่าน Part A และ Part B ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ จะมีผู้สัมภาษณ์จากหน่วยงานนี้จะเข้าร่วมการทดสอบด้วย นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ อาจมีการทดสอบเพิ่มเติม เช่น การทดสอบทางร่างกายและจิตใจด้วย

เราขอขอบคุณบทความจาก  สมัครสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam วันแรก 10 ม.ค.